Záujem o duálne vzdelávanie sa zdvojnásobil

BRATISLAVA 14. septembra (WBN/PR) – Reforma systému duálneho vzdelávania vstupuje do druhého školského roka. Po prvom, tzv. nultom ročníku, sa záujem zo strany zamestnávateľov, škôl i žiakov o vstup do nového systému postupne zvyšuje. Celkovo bolo v tomto školskom roku uzatvorených 1 121 učebných zmlúv. Do systému duálneho vzdelávania sa zapojilo 142 zamestnávateľov, ktorí vytvorili 172 prevádzok praktického vyučovania. Zvýšil sa aj počet škôl. V novom školskom roku sa ich zapojilo 57, počet študijných a učebných odborov vzrástol na 48.

Počet zamestnávateľov, škôl i žiakov vstupujúcich do nového systému vzdelávania sa v školskom roku 2016/2017 zdvojnásobil. Tieto čísla sú podľa Jaroslava Holečka, predsedu Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, pozitívnou správou. „Potešiteľné je však hlavne to, že sa postupne mení aj postoj hlavných aktérov reformy,“ hovorí Jaroslav Holeček. „Zamestnávatelia vytvorili v tomto školskom roku 2 700 učebných miest a dobré správy prichádzajú aj zo škôl. Podľa riaditeľov viacerých škôl sú celkové výsledky žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania lepšie – týka sa to štúdia, dochádzky, disciplíny ako aj ich celkovej motivácie.“ Ďalšie pozitívum je aj v zlepšení spolupráce zapojených škôl a zamestnávateľov pri tvorbe učebných plánov, získavaní žiakov, vzdelávaní pedagógov, pri vybavení škôl. Podľa Jaroslava Holečka sa postupne darí koordinovať aj prenos potrieb a požiadaviek trhu práce na vzdelávaciu sústavu. Prínosom pre postup reformy bolo aj spojenie zamestnávateľov prostredníctvom Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, ktorá je koordinátorom stavovských a profesijných organizácií vo vzťahu k štátnej a verejnej správe pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy.

„Na Slovensku tvoríme nový vzdelávací systém rok, vyspelé krajiny ho budovali 10 a viac rokov,“ hovorí Jaroslav Holeček. „Je preto prirodzené, že je stále čo zlepšovať.“ Medzi slabé stránky patrí hlavne nezáujem detí a rodičov o systém duálneho vzdelávania. „Dôvodom sú chýbajúce informácie, absencia celospoločenskej informačno-edukačnej kampane, ako aj nedostatočná reálna podpora štátnych orgánov k potrebe transformácie odborného vzdelávania a prípravy.“ Nevyhovujúca je aj štruktúra študijných a učebných odborov a siete škôl a pretrváva aj slabý záujem zo strany stredných odborných škôl o vstup do systému duálneho vzdelávania. „Školy majú stále strach z krátenia finančných normatívov,“ dopĺňa Jaroslav Holeček.

Pripravenosť zamestnávateľov je pomerne vysoká. Po certifikácii majú k dispozícii celkové kapacity pre 6145 žiakov.“ Aj tu však pociťujeme nízku podporu a motiváciu zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania,“ hovorí Jaroslav Holeček. „Chýba metodická podpora zamestnávateľov, nedostatočná je aj ich finančná podpora zo strany štátu. Zamestnávatelia často poukazujú na administratívnu či finančnú náročnosť vstupu do systému. Preto by bolo vhodné dopracovať systém motivácie tak, aby videli jednoznačné benefity nového systému do budúcnosti. „

Reforma systému duálneho vzdelávania je mimoriadne náročný proces. Bez vzájomnej súčinnosti a podpory zo strany štátu nemôže byť úspešná. „Schválili sme zákon pre vznik duálneho vzdelávania, ale nie je k nemu vybudovaný systém. Je nevyhnutné skoordinovať spoluprácu medzi stavovskými a profesijnými organizáciami, zamestnávateľmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy. Samospádom to určite nepôjde,“ uzatvára Jaroslav Holeček, predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

14. septembra 2016

Odporúčané články