Komerčné televízie by mohli dostať viac voľnosti v reklame

Európska komisia pripravuje zmeny, medzi ktoré patrí aj uvoľnenie pravidiel pre objem reklamy v televíznom vysielaní.BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Komerčné televízie by mohli dostať voľnejšie pravidlá vo vysielaní reklamy. Umožniť by im to mohli navrhované zmeny v európskej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Vyplýva zo stanoviska Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) k najdôležitejším zmenám, ktoré prinesie úprava smernice.

Súčasťou navrhovaných zmien je totiž aj čiastočná liberalizácia kvantitatívnych pravidiel pre reklamu pre televízne služby. „Doterajší 20-percentný limit má ostať zachovaný, avšak nebude sa uplatňovať po hodinách, ale vzťahovať sa na celý deň medzi 7:00 až 23:00. Televízie tak budú môcť reklamu dávkovať v uvedenom rozpätí podľa uváženia, čo zrejme spôsobí nárast reklamy v prime-time a pokles v ostatné úseky dňa,“ uviedla Kancelária RVR pre agentúru SITA k návrhu na uvoľnenie pravidiel vysielania reklamy.

Silnou konkurenciou je internet

Zámerom je podľa Kancelárie licenčnej rady posilnenie postavenia komerčných televízií v konkurencii silnejúcich internetových služieb on-demand (na požiadanie), ktoré vo vysielaní reklamy nie sú limitované. „Pohnútky EÚ sú preto pochopiteľné, potrebu zvýšenia objemu reklamy vo vysielaní nespochybňujeme, ale už menej sa stotožňuje s tým, aby sa zároveň umožnilo stieranie rozdielov medzi reklamou a redakčným obsahom. To podľa Kancelárie RVR umožňuje návrh pri sponzoringu a product placemente (umiestňovanie produktov napr. vo filmoch, pozn. redakcie). Divák by mal byť vždy jednoznačne oboznámený s tým, aký typ obsahu prijíma,“ dodala Kancelária RVR s tým, že sa pokúsi o zmenu tejto časti návrhu.

Hlavným cieľom návrhu na zmenu európskej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS) je prispôsobiť pravidlá v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb v Európskej únii zmenám na trhu, v technológiách a v správaní sa spotrebiteľov. Uvádza sa to v predbežnom stanovisku k návrhu modernizácie smernice, ktorý vypracovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR a mal by sa dostať na rokovanie vlády.

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré navrhuje EK, konkrétne patria: rozšírenie rozsahu pôsobnosti o platformy na zdieľanie videí, vyrovnanie podmienok regulácie pre televízne vysielanie a audiovizuálne mediálne služby na požiadanie v oblasti ochrany maloletých, zavedenie povinnej 20-percentnej kvóty pre európske diela v katalógoch a povinnosti propagovať európske diela pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, zavedenie možnosti pre členské štáty vyžadovať finančné príspevky od prevádzkovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb usídlených v iných členských štátoch, ale aj uvoľnenie pravidiel pre objem reklamy v televíznom vysielaní. Zmeny navrhnuté EK sú zapracované do predloženého návrhu smernice a ich konečná podoba bude výsledkom rokovaní o návrhu, ktoré sú v súčasnosti na úrovni Rady EÚ.

Upraviť chcú aj ochranu maloletých

V súvislosti s návrhom úpravy smernice o AVMS v oblasti ochrany maloletých tak, aby platili rovnaké pravidlá pre televízie aj pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie (napríklad archív Jednotky a Dvojky RTVS, Fiber TV, Magio a iní, pozn. redakcie) Kancelária RVR upozorňuje na to, že „jednotlivé prvky na ochranu maloletých môžu byť účinné len vtedy, ak budú zohľadnené v celom technologickom reťazci, v rámci ktorého dochádza k šíreniu obsahu“. Problém podľa Kancelárie Rady nastane napríklad, „ak nevhodný obsah zabezpečí vysielateľ takým technickým prostriedkom, ktorý sa po prebratí signálu retransmitorom už neprejaví u konečného odberateľa, a tak sa zamýšľaná ochrana divákov stáva neúčinnou“.

Povinná 20-percentná kvóta pre európske diela v katalógoch a propagácia európskych diel pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie sa podľa Kancelárie RVR už na Slovensku dodržiava.

Návrh na zavedenie možnosti pre členské štáty vyžadovať finančné príspevky od prevádzkovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie usídlených v iných členských štátoch zas zohľadňuje nadnárodnú povahu týchto služieb, uviedla ďalej pre agentúru SITA Kancelária licenčnej rady. „Nové opatrenie by malo zabezpečiť, aby si krajina, v ktorej služba profituje, mohla nárokovať na istý podiel zo zisku, ktorý bude príspevkom do inštitúcie akou je napríklad v SR Audiovizuálny fond,“ uviedla Kancelária RVR s tým, že zavedenie tohto opatrenia v praxi zatiaľ nie je detailne rozpracované a EK vychádza z predpokladu, že ho bude možné naviazať na systém prerozdeľovania daní v EÚ.

Snahy o posilnenie nezávislosti sú vítané

Kancelária RVR tiež víta snahy o posilnenie postavenie a nezávislosti samoregulačných a koregulačných mechanizmov či orgánov pôsobiacich v oblasti audiovizuálnych služieb. „Nezávislé a slobodné médiá sú esenciálnou zložkou demokratickej spoločnosti a nezávislosť regulačných orgánov od výkonnej moci je jednou zo základných garancií takéhoto stavu,“ uviedla pre SITA Kancelária RVR k návrhu na zmenu európskej smernice o AVMS. Návrh napokon počíta aj s posilnením Poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych služieb (ERGA). Ako pripomína Kancelária licenčnej rady, ERGA pracuje už približne dva roky a zakotvenie jeho existencie v smernici tak odráža aktuálny stav a dáva mu právny rámec. Práve prostredníctvom tejto skupiny sa do procesu revízie smernice zapája aj RVR.

Návrh zmien smernice je súčasťou zapracovania Stratégie jednotného digitálneho trhu v Európe do noriem platných v Európskej únii (EÚ). V spomínanej Stratégii jednotného digitálneho trhu v Európe sa vyzýva na modernizáciu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS). Európska komisia (EK) v hodnotení poukázala na oblasti, v ktorých je priestor na zjednodušenie bez toho, aby boli ohrozené ciele smernice o AVMS, informuje ministerstvo kultúry v materiáli zverejnenom na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

7. augusta 2016

Odporúčané články