EkoFond už vďaka poskytnutým grantom ušetril milióny

BRATISLAVA, 16. februára 2016 (WBN/PR) – Takmer 11 miliónov eur získali doteraz príjemcovia vďaka grantom neinvestičného fondu EkoFond. Vďaka tomu za posledných 9 rokov došlo k výraznému zlepšeniu energetických vlastností budov a efektívnejšiemu využívaniu energií. Prostredníctvom zateplenia, výmeny okien a vyregulovania vykurovacích sústav usporia príjemcovia každý rok spolu približne 9,5 milióna kWh.

„Aktivity EkoFondu sú výlučne zamerané na úspory energií, energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia a s týmito témami spojené vzdelávacie aktivity. Tým sa EkoFond významne odlišuje od podobných organizácií, a to nielen na Slovensku,“ podotýka Štefan Šabík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP. EkoFond je spolu s aktivitami Nadácie SPP súčasťou aktivít SPP v oblasti spoločenskej zodpovednosti. „Chceme byť aj naďalej lídrom a príkladom modernej spoločnosti, ktorej záleží na rozvoji krajiny, v ktorej podnikáme,“ dodáva Štefan Šabík. EkoFond realizuje verejnoprospešné aktivity v úplne nových oblastiach a inovatívnym spôsobom.

„Náš najvýznamnejší grantový program zameraný na zlepšovanie energetických vlastností budov bol určený pre nevýrobné a verejné budovy, bytové a rodinné domy postavené pred rokom 1984. Jeho cieľom bola podpora úspor energií v týchto budovách prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania vykurovacej sústavy,“ vysvetľuje Eva Guliková, správkyňa EkoFondu. V rámci spomínaného grantového programu bolo zateplených 139 361 m2 obvodových plášťov budov a vymenené okná s celkovou okennou plochou 20 761 m2. Výsledky projektov sa priamo dotýkajú viac ako 151-tisíc ľudí na Slovensku.

EkoFond sa zameriava najmä na podporu projektov miest a obcí, ktoré by pri zavádzaní energetických opatrení mali byť príkladom pre svojich obyvateľov. V rámci grantovej schémy „02 – Zlepšovanie energetických vlastností budov“ celkovo 67 podporených grantov získali školy a školské zariadenia. Na ich podporu smerovalo viac ako 70 % z celkovej sumy 3 388 028,56 eur. Jeden z posledných ukončených projektov bola kompletná výmena otvorových výplní a zateplenie obvodového plášťa na budove prístavby Gymnázia Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Budova s kapacitou približne 700 žiakov bola postavená v roku 1968. Po rekonštrukcii dosiahli energetickú triedu na vykurovanie B. Každý rok tak usporia 241 081 kWh. V neposlednom rade prispeli zrealizované opatrenia aj k zníženiu ekologickej stopy, efektívnejšiemu využívaniu energetických zdrojov, či k výchove mladej generácie k zodpovednému vzťahu k prírodným zdrojom a ochrane životného prostredia. Zvýšený komfort pri využívaní budovy a zlepšenie vizuálnej stránky budovy sú príjemným bonusom.

Grantový program „02 –Zlepšovanie energetických vlastností budov“ bol prvým a doteraz jediným programom neštátnej organizácie na Slovensku zameraným na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov. EkoFond už od roku 2008 podporuje prostredníctvom poskytovania nenávratných finančných príspevkov širokú škálu cieľových skupín – od domácností (rodinné domy, bytové domy) až po verejné budovy v obciach, školy a školské zariadenia. Aj vďaka vyčísleniu úspor dosahovaných v projektoch, EkoFond týmto grantovým programom aktívne ovplyvňuje plnenie cieľov energetickej politiky SR. Výsledky jeho činnosti sú súčasťou celoštátneho dokumentu Akčný plán energetickej efektívnosti SR. Projekty hodnotila odborná porota zložená z odborníkov z technickej, ako aj akademickej oblasti.

EkoFond, n. f., je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., pôsobiaci v Slovenskej republike od 7. februára 2007. Od svojho vzniku finančne podporuje projekty optimálneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach, čím efektívne prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. SPP zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby. Spoločnosť dodáva elektrinu už viac ako stotisíc zákazníkom. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

16. februára 2016

Odporúčané články