Dobrá správa pre učiteľov, vláda im plánuje zvyšovať platy

Vláda plánuje medziročne zvyšovať verejné zdroje do výchovy a vzdelávania tak, aby celkový objem zvýšenia za volebné obdobie dosiahol dve miliardy eur.BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Vláda urobí legislatívne úpravy, aby platovú tarifu pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra a následne, za predpokladu uskutočnenia zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, od 1. januára 2018 každoročne zvýšili priemerne o šesť percent. Vyplýva to z návrhu Programového vyhlásenia vlády SR, ktorý kabinet schválil.

V mnohých ukazovateľoch sa prepadávame na koniec európskeho rebríčka

Vláda v programovom vyhlásení konštatuje, že väčšina európskych krajín vrátane našich susedov v posledných desaťročiach naštartovala globálnu súťaž vo vzdelávaní, pretože si uvedomili, že úroveň školstva determinuje ich ekonomickú a politickú silu v budúcnosti.

Podľa analýz OECD Slovensko na tento trend zatiaľ nezareagovalo a v mnohých ukazovateľoch sa prepadávame na koniec európskeho rebríčka. Medzi kľúčové oblasti, kde slovenské školstvo potrebuje pridať, patria podľa vyhlásenia výsledky v čitateľskej a matematickej gramotnosti, atraktivita učiteľského povolania a schopnosť vzdelávať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Odporúčame:

Ficova vláda má program, je vládou kontinuity a pokroku

Smer, SNS, Most-Híd a Sieť odtajnili koaličnú zmluvu

Zlepšenie tohto stavu si vyžaduje zásadné vnútorné aj vonkajšie systémové zmeny. Návrh týchto zmien sformuluje vláda do konca tohto roku v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude obsahovať aj dlhodobú koncepciu obsahu výchovy a vzdelávania. V 10-ročnom výhľade bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele Slovenska v oblasti výchovy a vzdelávania od predprimárneho vzdelávania, cez primárne, sekundárne, až po vysokoškolské ako aj ďalšie vzdelávanie.

Vláda pritom chce spojiť realizáciu zásadných vnútorných zmien s pravidelným medziročným zvyšovaním verejných zdrojov do výchovy a vzdelávania tak, aby celkový objem zvýšenia za volebné obdobie dosiahol dve miliardy eur a aby úroveň verejných zdrojov, ktoré idú ročne do školstva, bola na konci volebného obdobia v roku 2020 porovnateľná s priemerom krajín EÚ.

Rozširovanie kapacít materských škôl

Vláda chce tiež posilniť decentralizáciu školstva v oblasti rozhodovania riaditeľov škôl o obsahu, metódach a formách, akými budú plniť stanovené ciele vzdelávania. Plánuje tiež podporiť efektívnosť vynakladania peňazí v regionálnom školstve postupnou optimalizáciou siete škôl a školských zariadení s dôrazom najmä na druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Naďalej bude vytvárať podmienky pre rozširovanie kapacít materských škôl a venuje osobitnú pozornosť predprimárnemu vzdelávaniu detí v materských školách od troch rokov v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti a v ohrozených a vylúčených komunitách. V dokumente sa vláda tiež zaväzuje, že zabezpečí posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom.

V oblasti vysokého školstva vláda vykoná legislatívne úpravy tak, aby platovú tarifu vysokoškolských učiteľov od 1. septembra a následne od 1. januára 2018 každoročne zvýšili v priemere o šesť percent. Podporiť chce aj zvyšovanie otvorenosti vysokoškolského systému odstraňovaním prekážok v zamestnávaní odborníkov zo zahraničia a odborníkov z praxe. Rovnako chce podporiť rozširovanie študijných programov v cudzích jazykoch.

Odborári hrozia pokračovaním štrajku

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku minulý týždeň vyhlásila, že trvá na splnení požiadaviek vyplývajúcich z Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR a ich zapracovaní do programového vyhlásenia vlády. Upozornila pritom, že v prípade nesplnenia požiadaviek z deklarácie je odborový zväz pripravený organizovať protestné aktivity vrátane pokračovania štrajku.

Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku sa týka vysokých škôl, ale aj regionálneho školstva. Odbory a partnerské organizácie pôsobiace v školstve ju podpísali 17. februára. Ako povedal predseda odborového zväzu Pavel Ondek, deklarácia je výsledkom celospoločenskej zhody na systémových riešeniach najzávažnejších problémov slovenského školstva.

Obrazom: Štrajk učiteľov

Odbory a partnerské organizácie žiadali v deklarácii napríklad to, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia najmenej šesť percent.

Vo štvorročnom volebnom období by sa tak malo financovanie školstva zvyšovať najmenej o 0,5 percenta z HDP oproti predchádzajúcemu roku. Signatári deklarácie tiež žiadajú, aby sa platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve zvýšili od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší rok o 10 percent. Deklarácia sa týka aj platu nepedagogických zamestnancov.

Organizácie žiadajú, aby sa ich tarifný plat začínal na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej by sa mali odvíjať platové triedy a platové stupne. Pri regionálnom školstve žiadali signatári deklarácie tiež previesť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti ministerstva školstva.

Financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov by sa malo podľa signatárov deklarácie zvýšiť každoročne o 60 miliónov eur. Žiadali tiež každoročne zvyšovať platy tak, aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa na pozícii odborného asistenta dosiahol najmenej úroveň 1,7 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.

Ohodnotenie nepedagogických zamestnancov vysokých škôl by malo byť podľa signatárov deklarácie rovnako primerané a tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni by sa mal začínať na minimálnej mzde.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. apríla 2016

Odporúčané články