Chudobný žiak vie menej, ako priemerný. Celoslovenské testovanie ukázalo veľké regionálne rozdiely

401404_skola ziaci trieda matematika 676x445.jpg

BRATISLAVA 1. februára  (WebNoviny.sk) – Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka základných škôl v školskom roku 2018/2019 bola 59,3 percenta.

Porovnateľné výsledky dosiahli žiaci aj v teste zo slovenského jazyka a literatúry, priemerná úspešnosť bola 58,4 percenta. Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné.

Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva, najlepšie výsledky z testu z matematiky a z testu zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci z bratislavských škôl.

Regionálne rozdiely sú priepastné

Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov bratislavských škôl.

Rozdiel medzi výsledkami žiakov v okrese BA I (73,8 percenta) a okrese Gelnica (38,0 percenta) je v matematike takmer 36 percentuálnych bodov, čo zodpovedá 11 úlohám testu.

Žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja dosiahli významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer.

Výsledky žiakov z neplnoorganizovaných (málotriednych) škôl boli štatisticky významne horšie než na plnoorganizovaných školách. Rozdiel medzi nimi bol okolo 10 percentuálnych bodov v oboch predmetoch, čo zodpovedá trom úlohám v teste.

Žiaci z chudobnejších rodín vedia menej

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 22,9 percenta, kým žiaci bez sociálneho znevýhodnenia 60,9 percenta. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vedia z matematiky približne jednu tretinu toho, čo vedia žiaci z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia.

Analýzy výsledkov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poukazujú napríklad na to, že správne odčítať prechodom cez desiatky vie štvrtina žiakov tejto skupiny. O niečo viac než polovica žiakov tejto skupiny zvládla bezchybne vynásobiť čísla v slovnej úlohe z reálneho života. Vážne problémy mali títo žiaci pri riešení úloh so stĺpcovým grafom a s priestorovou orientáciou v geometrii.

V úlohách zo slovenčiny viac ako polovica tejto skupiny žiakov dokázala odlíšiť vecný text od umeleckého, ale len tretina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázala správne určiť charakteristiku vecného textu podľa ukážky. Len osem percent žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázalo vypísať prirovnanie z ukážky básne v teste zo slovenčiny.

Žiaci z tejto skupiny majú značné vedomostné nedostatky vo všetkých testovaných oblastiach. Veľmi náročným a problematickým sa pre nich stáva osvojovanie si nadstavbových znalostí a zručností z čitateľskej a matematickej gramotnosti, ak v matematike a slovenčine nemajú utvrdené základné učivo 1. stupňa ZŠ.

Problematické otvorené úlohy

Z hľadiska analýz výsledkov na celoslovenskej úrovni dosiahli žiaci v teste z matematiky najvyššiu úspešnosť v úlohách z prvého tematického okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami.

Najmenej úspešní boli v riešení aplikačných úloh. Úlohy z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, kombinatorika, dôvodenie a dôkazy, či už s výberom odpovede, alebo tvorbou odpovede, boli pre žiakov náročné.

V teste zo slovenčiny boli pre piatakov problematické prevažne otvorené úlohy, kde mali žiaci napísať krátku odpoveď. Náročnou pre nich bola najmä úloha zo zložky Komunikácia a sloh zameraná na určenie slohového útvaru podľa charakteristických znakov krátkej ukážky, a tiež úlohy zamerané na určovanie gramatických kategórií zo zložky Jazyk a komunikácia.

Celoslovenské testovanie piatakov bolo 21. novembra 2018. Zapojilo sa doň 46 360 piatakov na 1 487 základných školách. Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky.

Z celkového počtu piatakov bolo testovaných aj 3 299 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí mali upravené podmienky testovania v závislosti od typu postihnutia. Na testovaní sa zúčastnilo aj 2 041 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 cudzincov.

Viac k témam: celoslovenské testovanie piatakov, školstvo, základné školy
Zdroj: Webnoviny.sk – Chudobný žiak vie menej, ako priemerný. Celoslovenské testovanie ukázalo veľké regionálne rozdiely © SITA Všetky práva vyhradené.

1. februára 2019

Odporúčané články