BSK nesúhlasí s výrubom stromov na zastávke Žilinská

BRATISLAVA 16. marca 2016 (WBN/PR) – Magistrátu posiela list, v ktorom mu ponúka súčinnosť a metodickú pomoc pri úprave projektu.

Vec: Výrub 5 ks drevín cestnej zelene rastúcich v stromoradí pri električkovej trati na Štefanovičovej ulici, zastávka ET Žilinská.

Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe (ďalej len BSK) obdržal dňa 23.2.2016 od Hlavného mesta SR Bratislavy povolenie na výrub 5 ks drevín cestnej zelene rastúcich v stromoradí pri električkovej trati na pozemku parc.č. 21737/3 katastrálne územie Staré mesto – Štefanovičova ulica v Bratislave pod č.: MAGS OD 37961/2016-26838 zo dňa 17.2.2016, vydané Hlavným mestom SR Bratislava, ako príslušného cestného správneho orgánu. Toto rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Zdôrazňujeme že, BSK netrval na výrube cestnej zelene a ponúkol Vám ako stavebníkovi na rokovaní dňa 2.2.2016 na pôde BSK dve riešenia problému bezpečnosti nástupiska zastávky Žilinská. Jedným bolo upraviť nástupisko tak, že sa nástupisko skráti pre jeden električkový vlak.

Už v rámci povolenia skúšobnej prevádzky bol prevádzkovateľ trate Dopravný podnik a.s. zaviazaný vydať dopravný príkaz, ktorým stanoví zastávku Žilinská – smer Hlavná stanica, ako zastávku pre jeden vlak, keďže priestor nástupiska tejto zastávky neumožňuje vodičovi ďalšieho vlaku zastaviť v poradí tak, aby cestujúci mohli bezpečne nastúpiť alebo vystúpiť. Podľa nám dostupných informácií, táto skutočnosť nespôsobuje žiadne prekážky v plynulej prevádzke električkovej trate. Preto Vám, ako stavebníkovi odporúčame upraviť projekt tak, aby po ukončení skúšobnej prevádzky bolo možné kolaudovať električkovú trať s nástupiskom a výstupiskom pre jeden električkový vlak.
BSK ako špeciálny stavebný úrad vám ponúka svoju súčinnosť a metodickú pomoc Odboru dopravy BSK a Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK pri úprave projektu a realizácii stavby.
Druhým menej vhodným riešením bolo ponechať nástupište pre dva električkové vlaky za cenu výrubu cestnej zelene – 5 stromov a upraviť dlažbu tak, by bolo možné zastaviť s dvoma električkovými vlakmi.
BSK nesúhlasí s výrubom stromov a odporúča realizáciu variantu s ich zachovaním.
Aj napriek vydanému povoleniu na výrub, ktoré ešte nie je právoplatné a výrub do 31.3.2016 – mimovegetačného obdobia nebude možný, sa nám javí priechodnejšie riešenie úpravy nástupiska pre jeden električkový vlak, aj vzhľadom na končiaci sa termín ukončenia skúšobnej prevádzky dňom 31.7.2016. Upozorňujeme, že podľa zákona § 10 ods.3) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov dĺžka skúšobnej prevádzky je najviac 12 mesiacov a teda po termíne 31.7.2016 nie je možné predĺženie skúšobnej prevádzky.

S pozdravom

MUDr. Valerián Potičný, MPH
riaditeľ Úradu BSK

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

16. marca 2016

Odporúčané články